Algemene voorwaarden DEPAARDENCOACHOPLEIDING

 1. Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van DEPAARDENCOACHOPLEIDING evenals op alle overeenkomsten tussen DEPAARDENCOACHOPLEIDING en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door DEPAARDENCOACHOPLEIDING.

1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door DEPAARDENCOACHOPLEIDING schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 DEPAARDENCOACHOPLEIDING is een handelsnaam van SaskiaMorsink.nl.

 

 1. Totstandkoming van opdracht

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van DEPAARDENCOACHOPLEIDING zijn vrijblijvend.

2.2 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 maand tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor DEPAARDENCOACHOPLEIDING.

2.3 De overeenkomst tussen DEPAARDENCOACHOPLEIDING en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de bevestiging per email aan of door opdrachtgever.

 

 1. Uitvoering van opdracht

3.1 DEPAARDENCOACHOPLEIDING is gerechtigd:

– het coaching- of workshopprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;

– de planning van de coaching/workshop voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;

3.2 Voor zover de uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt,

staat deze ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de

geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar

beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de

uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal de opdrachtnemer in

overleg met de opdrachtgever, of vice versa, streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel de

opdrachtgever als de opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de

opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

 

 1. Annulering of verplaatsen door de opdrachtgever

4.1 Annulering of verplaatsen workshop door opdrachtgever:

 1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een workshop schriftelijk te

annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.

 1. Annulering door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij

annulering tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het opdrachtsom te

vergoeden. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het

opdrachtsom te vergoeden. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het

opdrachtsom te worden vergoed. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een

aanvang zou nemen.

 1. Verplaatsen is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling aan DEPAARDENCOACHOPLEIDING.

4.2 Annulering of verplaatsen van individuele begeleiding/coaching door opdrachtgever:

 1. In afwijking van artikel 4.1 kan annulering of verplaatsing van de individuele begeleiding of coaching kosteloos

geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.

 1. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie wordt 50% van

desbetreffende sessie in rekening gebracht. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan

de sessie, wordt 100% van het de desbetreffende sessie in rekening gebracht.

 

 

 

 1. Vervanging

5.1 De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde

deelnemer in overleg een ander aan de workshop laten deelnemen, indien deze zaak aan DEPAARDENCOACHOPLEIDING wordt verteld voor de aanvangsdatum van de workshop. Vervanging na de start van de workshop of opdracht is niet meer

toegestaan.

5.2 DEPAARDENCOACHOPLEIDING werkt uitsluitend samen met speciaal door haar geselecteerde coaches en trainers met uitstekende werkervaring en evaluaties. DEPAARDENCOACHOPLEIDING hanteert strikte selectiecriteria voor derde partijen. DEPAARDENCOACHOPLEIDING zal bij ziekte van de trainer in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor

passende vervanging of de bijeenkomst verplaatsen naar een ander tijdstip.

 

 1. Prijzen

6.1 Prijzen worden als volgt berekend:

-Trainingen/maatwerktrajecten: per dagdeel;

– Individuele scholing, coaching, begeleiding- en evaluatiegesprekken: per sessie van 1,5 uur;

– Projectbegeleiding, advieswerkzaamheden: per dagdeel of per uur;

– Bijkomende kosten als catering, huur van een locatie komen, tenzij anders afgesproken voor rekening van de

opdrachtgever.

6.2 Alle vermelde prijzen zijn exclusief  BTW.

 

 1. Betaling

7.1 DEPAARDENCOACHOPLEIDING brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.

Alle diensten worden bij aanvang van de opdracht gefactureerd (met een maximum van 3 maanden). Betaling

dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen een termijn van 8 dagen, zonder

opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door DEPAARDENCOACHOPLEIDING.

7.2 Indien de opdrachtgever de door DEPAARDENCOACHOPLEIDING gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is DEPAARDENCOACHOPLEIDING steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

7.3 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan DEPAARDENCOACHOPLEIDING alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de

kosten van incassobureaus, evenals de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en

advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke

incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum

van € 200,-.

7.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is DEPAARDENCOACHOPLEIDING gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan een workshop te weigeren.

7.5 Indien er sprake is van een correctie van de betaling dragen zowel DEPAARDENCOACHOPLEIDING als opdrachtgever verantwoording voor het herstel. Terugstortingen zullen geschieden binnen een termijn van dertig dagen.

 

 1. Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht op het door DEPAARDENCOACHOPLEIDING ontwikkelde (coaching/les/project/enz) materiaal berust bij DEPAARDENCOACHOPLEIDING tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DEPAARDENCOACHOPLEIDING zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

8.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden DEPAARDENCOACHOPLEIDING berust eveneens uitsluitend bij DEPAARDENCOACHOPLEIDING tenzij schriftelijk anders overeengekomen. DEPAARDENCOACHOPLEIDING behoudt tevens het recht door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1 DEPAARDENCOACHOPLEIDING spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig haar algemene voorwaarden uit te voeren.

9.2 DEPAARDENCOACHOPLEIDING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tegen de opdrachtgever voor enige schade behalve als haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering

overgaat.

9.3 DEPAARDENCOACHOPLEIDING zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

– enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het

verlenen van:

– voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever.

De opdrachtgever staat voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

9.4 DEPAARDENCOACHOPLEIDING is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De toepassing en het gebruik van onze adviezen zijn geheel voor risico van de

opdrachtgever.

9.5 DEPAARDENCOACHOPLEIDING zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks bij zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

9.6 In geval een activiteit, cursus of opleiding een programma (onderdeel) bevat waarin gewerkt wordt met paarden,

dienen de deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat

zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Deelnemers zijn tevens zelf verantwoordelijk voor het

dragen van de juiste kleding en schoeisel voor dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel tegen opdrachtgever als

tegen de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige

toepassing.

 

 1. Persoonsregistratie

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/opdrachtgever worden

verkregen worden door DEPAARDENCOACHOPLEIDING strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1Op iedere overeenkomst tussen DEPAARDENCOACHOPLEIDING en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.